Copyright 2018 -  Žijeme pro Suchdol

Sdružení „Žijeme pro Suchdol“ o problematice Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP)

(čtení na 5 minut)


Problematika územního plánování, zejména staveb komunikací nadmístního významu, je vskutku složitá a je třeba nejprve trochu proniknout do základních zásad územního plánování. Z toho, jak diskutujeme s občany Suchdola, stále více vyplývá na povrch, že v tomto ohledu současné vedení suchdolské radnice svojí úlohu naprosto zanedbalo - nebudeme spekulovat, zda úmyslně či nikoliv. My chceme toto informační embargo prolomit. Proto jsme si připravili toto povídání. Je to dlouhé, bude třeba se obrnit trochou trpělivosti. Na konci však myslím každý občan pochopí, že ptát se na otázku “Jsi pro nebo proti okruhu” je zkrátka zbytečné!


Koho volíš: Losnu nebo Mažňáka? Určitě všichni známe dilema kluků ze Stínadel při volbě Velkého Vonta … kéž by ale existovala podobně „jednoduchá“ otázka v souvislosti se stavbou Silničního okruhu kolem Prahy ve variantě J (tedy skrze Suchdol) (SOKP). Tak tomu ale není, protože na rozdíl od kluků ze Stínadel si jednotlivé městské části (resp. ani její obyvatelé např. v obecním referendu) nemohou vybrat, resp. nemohou konkrétní krajem vybranou a v rámci procesu krajského územního plánování schválenou variantu SOKP tunelem pod Suchdolem, jen tak odmítnout, zablokovat, zrušit, zaměnit za jinou variantu či znemožnit její realizaci … Proč? Protože existuje proces “tzv. územního plánování”.


Územní plánování podléhá v zásadě stejným pravidlům, ať stavíte rodinný dům nebo dálnici jako je SOKP (označována jako dálnice D0). Dům taky nemůžete postavit tam, kde je průmyslová zóna a kde stojí továrny ... to vám prostě nikdo nedovolí. Stavět rodinné domy můžete pouze tam, kde to územně plánovací dokumentace dovolí. Stejné je to i s SOKP. Územně plánovací dokumentace se dělí podle toho, k jakému území se vztahuje.

 

· Začíná to “celostátním plánem”, kterému se říká Politika územního rozvoje (PÚR) – aktuální znění k dispozici zde, který je koncepčním nástrojem územního plánování, který stanoví priority územního rozvoje v celorepublikových i mezinárodních souvislostech. Schvaluje ho vláda ČR. Velmi obecně hovoří o tom, které oblasti by měly sloužit čemu (stavby nadmístního významu, zástavba, veřejné komunikace, železnice, vodní plochy atd.), jaké jsou plány územního rozvoje ČR atd; SOKP je zmíněn v článku 99, kde se mimo jiné píše toto: “Úkoly pro územní plánování: Vymezit koridor v ZÚR. Zodpovídá: Hlavní město Praha, Středočeský kraj.”

 

· Podrobněji tuto politiku rozvíjejí (na krajské úrovni) tzv. Zásady Územního Rozvoje (ZÚR) - tedy v souladu s tím, co požaduje PÚR - aktuální znění pro Prahu je k dispozici zde. Je též skutečností, že ZÚR středočeského kraje též obsahují vymezení SOKP ve variantě  J - viz např. zde.

· Nejpodrobnější územně-plánovací dokumentací je územní plán. A to už alespoň jednou slyšel každý z Vás.

 


Praha je zvláštní samosprávnou jednotkou, protože je jak krajem, tak obcí (tvořenou městskými částmi) - má i zvláštní zákon, který řídí její činnost (Z. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze). Proto sama připravuje dvě územně-plánovací dokumentace - 1) ZÚR hl.města Prahy (viz výše) a 2) územní plán hl.města Prahy (tzv. Metropolitní plán - v současné době existuje jeho nový návrh, zde včetně důvodové zprávy k čl. 119, očekává se jeho přijetí zřejmě v roce 2022). Územní plán má za úkol toliko podrobně rozvést a detailněji připravit to, co obsahují ZÚR. V návrhu Metropolitního plánu se počítá s SOKP pod Suchdolem, ale též s dalšími projekty pro Suchdol podstatnými, jako je tramvajová trať do Suchdola a především s novým rezidenčním projektem “Malý Sedlec”, který zvýší počet obyvatel Suchdola o cca 7 tisíc nových lidí (nenechte se zmást jménem, územně a správně bude patřit pod MČ Praha Suchdol).  Ale k tomu zase někdy jindy.


SOKP (a jeho jednotlivé části) je stavbou (koridorem) nadmístního významu, který je vždy třeba zanést do ZÚR. Bez takového zanesení do ZÚR nelze SOKP postavit. Stejně jako si nepostavíte ten rodinný dům v průmyslové zóně - to se prostě nesmí a nikdo by vám to nepovolil.  A proto je třeba, aby se k přípravě ZÚR vyjádřila široká škála orgánů, institucí, městských částí atd.


A teď k věci: ZÚR již jednou “variantu J” obsahovaly, ale na popud mimo jiné Suchdola Nejvyšší správní soud svým rozsudkem ze dne 20.5.2010 tuto část ze ZÚR vyňal, resp. zrušil část, která říká, že “úsek SOKP Ruzyně-Březiněves je veden přes Suchdol” (viz zde), protože (stručně řečeno) magistrát nedodržel všechny podmínky jeho pořízení.


Vyhláškou 43/2014 Sb. byla představena aktualizace č. 1 ZÚR (nabyla účinnosti dne 1.10.2014), do které se i přes odpor mimo jiné Suchdola (a dalších městských částí) dostala i část 5.1.2.1 - “Pražský okruh (Silniční okruh kolem Prahy)”, ve které se mimo jiné uvádí: “řešení severozápadní části pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy) v zastavěném území Suchdola v tunelu; západně od Suchdola mimo zastavěné území preferování řešení komunikace v zářezu.”; “optimalizace rozsahu tunelových  úseků a jejich výdechů odvětrání z hlediska vlivu na ovzduší a obyvatele, zejména v oblasti Suchdola, aplikace účinných odsávacích zařízení”. Několik stěžovatelů (včetně MČ Suchdol) proti této aktualizaci opět podalo správní žalobu, nicméně tuto žalobu Městský soud v Praze dne 26.2.2016 zamítl (viz zde).


Stěžovatelé (včetně MČ Suchdol) podali (jako v roce 2010) kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Na rozdíl od roku 2010 však Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl (viz zde). To byla fakticky poslední šance, jak změnit to, že SOKP povede tunelem pod Suchdolem (zastavěnou částí) a v zářezu (tedy v zemi, ale nezakrytě) mimo zastavěnou část. Ani další soudní spory nebo blokace nebudou úspěšné.


Občané Suchdola nebyli o těchto skutečnost správně a úplně informováni. Suchdol toliko publikoval rozsudky na svých webových stránkách, ale nijak je již nekomentoval, resp. nevysvětlil. Novou žalobu na zrušení předmětné části ZÚR (s SOKP pod Suchdolem) již úspěšně podat nelze. Změnit ZÚR v současné situaci nelze. SOKP se musí dokončit a pro jinou variantu (např. Ss) neexistuje územně plánovací dokumentace (tato varianta není v ZÚR hl. města Prahy ani ZÚR Středočeského kraje, neobsahují ji ani územní plány dotčených obcí), neexistují stavební uzávěry na dotčených pozemcích a koridor je na mnoha místech již zastavěný domy a jinými stavbami. Pro SOKP tedy neexistuje žádná “alternativní” varianta. Jediná realizovatelná varianta je ta současná. Dokola opakovaná prohlášení starosty Hejla a jeho věrných (např. www.rozumnadoprava.cz) o tom, že zabrání tomu, aby byl na Suchdole okruh, jsou úsměvné, smutné, ale hlavně vědomě nepravdivé. Navíc byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR přijat nový zákon o liniových stavbách (zahrnuje i SOKP jako dálnici D0), který pravděpodobně potvrdí i Senát a podepíše prezident Zeman, podle kterého bude možné zahájit stavbu SOKP i na pozemku, který ještě nebyl odkoupen, a u kterého probíhá debata o výši odkupní ceny. Takto již mimo jiné nebude možné stavby (jako SOKP) účinně blokovat.


Jak tedy vidíte, bavit se o tom, zda je někdo pro či proti okruhu opravdu nedává smysl. O tom zkrátka MČ Suchdol (ani jiná městská část) nerozhoduje. Nikdo z toho nemůže být šťastný, ale je tomu tak. Nejnovější odhady Ředitelství silnic a dálnic kladou nyní dostavbu celého SOKP do roku 2029. K procesu plánování a provádění stavby SOKP je třeba vrhnout maximální úsilí a vyjednat pro Suchdol a jeho obyvatele co nejlepší podmínky, a to pochopitelně před započetím samotné stavby. Nicméně starosta Hejl nechce s nikým o okruhu konstruktivně jednat (stále jen opakuje „udělejte variantu Ss a nic jiného mě nezajímá“). Žádná varianta Ss však reálně neexistuje a existovat nemůže (viz výše).


Suchdol nesmí dopustit, aby v rámci procesu přípravy stavby SOKP nebyly jeho zájmy akceptovány jen proto, že jeho vedení a starosta si postavili hlavu, neboť SOKP „prostě nechce” a bere si jako své rukojmí obyvatele Suchdola. Období, kdy se budou vyjednávat konkrétní podmínky realizace SOKP, je právě tím obdobím, kdy je zapotřebí podrobně, soustavně a odborně sledovat proces územního řízení o umístění stavby SOKP, jeho konkrétní podoby a veškerá opatření k zamezení nadlimitního škodlivého vlivu na naše obyvatele, přírodu, okolí atd. Co tedy Suchdol může aktivně ovlivnit, a toho je třeba skutečně dbát a to je jeden z klíčových bodů programu našeho nezávislého sdružení “Žijeme pro Suchdol”, je ovlivnění konkrétních parametrů SOKP, jeho detailního uspořádání, umístění výduchů tunelové části, podoba přivaděče Rybářka, podoba mimoúrovňových křižovatek (Výhledy a Rybářka) atd. Dále pak v rámci územního plánování, resp. řízení pro vydání Rozhodnutí o umístění stavby a stavebního řízení pro vydání stavebního Stavebního povolení (ano, i SOKP bude muset projít stejným procesem jako stavba rodinného domu) bude mít Suchdol podstatné slovo při určování konkrétních podmínek realizace SOKP (tedy jakým způsobem bude stavba probíhat, jaká omezení pro život Suchdola to bude představovat, v jakém časovém období budou práce probíhat atd.).


Nalijme si čistého vína: SOKP na Suchdol a jeho obyvatele mít vliv bude, zejména po dobu stavby. Avšak v případě, že Suchdol bude aktivním účastníkem procesu přípravy SOKP a bude průběžně a pravidelně zasahovat do zpracování projektové dokumentace tak, aby byly v maximální míře chráněné zájmy obyvatel Suchdola a životního prostředí, má šanci výraznou měrou ovlivnit nejen konečnou podobu stavby, ale zejména pak i podobu úpravy celého zeleného pásu nad tunelem SOKP (tedy zejména dětská hřiště, cyklotrasy, odpočinkové plochy) a též dalších sousedících prostor v okolí SOKP.


Zřejmě jsme těmito informacemi vzali iluze mnohým z Vás, kteří si stále myslí, že Suchdol může mít vliv na to, kudy SOKP povede. Nicméně období, kdy obyvatelé Suchdola žili ze šířených nepravd, dezinformací a falešných nadějí současného vedení MČ Suchdol musí skončit. Suchdol (ani jiná obec či městská část) nemá k otázce SOKP právo veta a stavbě SOKP nemůže za současné situace zabránit. Co však může a musí je důsledně dbát maximální ochrany zájmů Suchdola a jeho obyvatel před, během i po stavbě SOKP. Takto se věci mají a my jsme připraveni se do toho pustit, a to pochopitelně ve spolupráci s ostatními zastupiteli, kteří budou v říjnových volbách zvolení (bez toho by to nešlo).


Je jen a pouze na nás, jaký postoj k otázce SOKP zaujmeme. Není možné pokračovat v starostou Hejlem nastolené politice odmítání dialogu, což je ve svém důsledku pro Suchdol a jeho obyvatele velice škodlivé (viz např. zcela suchdolskou radnicí neřešená dopravní situace v ulici Kamýcká a nebo nevyhovující situace ohledně parkování na území Suchdola).


Za nezávislé sdružení “Žijeme pro Suchdol

JUDr. Milan Listík, LL.M., M.JAE,

FB: @zijemeprosuchdol

Web: www.zijemeprosuchdol.cz  

Program nezávislého sdružení Žijeme pro Suchdol