Copyright 2018 -  Žijeme pro Suchdol


Ochranné hlukové pásmo - vymezení


Ochranné hlukové pásmo, jak by se na první pohled mohlo zdát, není žádným prostředkem ochrany obyvatel před vnějším hlukem (např. z letecké dopravy), ale naopak se jedná o vymezené území, na kterém “znečišťovatel” (v našem případě tedy letiště Václava Havla) nemusí mimo jiné respektovat povinné normy pro venkovní hluk, vyhlašované krajskými hygienickými stanicemi (o dalších omezeních, spojených s hlukem z provozu letiště se lze dočíst v §§ 42a a násl. zákoně o civilním letectví nebo v § 83 stavebního zákona). Podrobněji tuto problematiku upravuje § 31 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Ten mimo jiné stanoví, že provozovatel letiště musí navrhnout zřízení OHP v případě “překročení hygienických limitů hluku z leteckého provozu na letištích zajišťujících ročně více než 50 tisíc vzletů nebo přistání a vojenských letištích je provozovatel letiště povinen navrhnout vydání opatření obecné povahy podle správního řádu ke zřízení ochranného hlukového pásma. Opatření obecné povahy ke zřízení ochranného hlukového pásma vydá Úřad pro civilní letectví v dohodě s krajskou hygienickou stanicí…”


Pravidla zřizování OHP

Ze shora uvedeného vyplývá, že vyhlášení OHP není něčím, co si lze vybrat, ale jeho zřízení je povinností provozovatele letiště v případě, že budou na konkrétním území překračovány hlukové limity. Vzhledem k tomu, že paralelní dráha povede skrze zastavěnou část Suchdola (viz obrázek výše), je vysoce pravděpodobné, že v této části k překročení hlukových limitů skutečně dojde. To by pak znamenalo povinnost, nikoliv tedy nějakou možnost letiště zažádat o vyhlášení OHP pro danou oblast. Naznačovat tedy, jak to dělá vládnoucí hnutí SOS a radnice, že by snad okolní obce měly jakýkoliv vliv na (ne)vyhlášení OHP je tedy minimálně nepravdivé a zavádějící. Navíc je podoba případného nového vymezení OHP předem vymezena limity, stanovenými posudkem EIA, resp. Závazným stanoviskem EIA, vydaným Ministerstvem životního prostředí.   


Aby bylo jasno: naše nezávislé sdružení ŽIJEME PRO SUCHDOL je zásadně proti jakémukoliv rozšiřování OHP nad území Suchdola a budeme jednat s dotčenými úřady v maximálně možném rozsahu tak, abychom rozšíření OHP nad Suchdol zabránili. Nelze však pominout, že to není Suchdol, kdo si zřízení OHP vybírá, navrhuje nebo snad ovlivňuje jeho vznik. Suchdol může v průběhu jednání předkládat různé návrhy, ale ve finále je rozhodnutí o zřízení či nezřízení OHP v pravomoci Úřadu pro civilní letectví a nikoliv Suchdola.


Dotčené obce, včetně našeho Suchdola, musejí intenzivně jednat s příslušnými orgány (zejména pak s Úřadem civilního letectví, Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, Ministerstvem zdravotnictví, provozovatelem Letiště a dalšími) tak, aby byly jejich zájmy a jejich občanů co nejvíce prosazovány a zachovány. Tím máme na mysli, aby se i v případě rozšíření OHP nad zastavěnou částí Suchdola přijala maximálně možná opatření pro ochranu veřejného zdraví, a nepřipustilo se tak jediné opatření pro Suchdoláky ve formě pouhé výměny oken v jejich domech, resp. ve školách a veřejných budovách. Toto však vyžaduje více než aktivní přístup, vzájemná osobní jednání s dotčenými orgány a institucemi, přičemž u současného suchdolského vedení neexistuje ani to, resp. o tom nikdo neví. Z našich telefonátů s výše vyjmenovanými institucemi je patrná velká vůle z jejich strany po vzájemném dialogu, ze kterého jedině mohou vzejít pozitivní výstupy pro Suchdol a Suchdoláky. Takový přístup však současné vedení nejenže nemá, ale je pravděpodobné, že nebude mít ani po volbách.

 

Jak je tedy patrné, vyhlášené referendum, navíc z velmi nešikovně položenou otázkou (viz zde), se tak jeví jako zcela nadbytečné, zejména z hlediska nákladů na jeho realizaci (cca 120.000,- Kč). Ostatně, jaký příčetný Suchdolák by si přál, aby se možnost neomezeného venkovního hluku přesunula na zastavěné území Suchdola (byť výměnou za nová okna, která pravděpodobně nakonec nadměrný hluk v dlouhodobém horizontu nijak zásadně nezmírní). Logicky lze tedy očekávat, že výsledkem referenda bude odpověď “ANO”, a to drtivou většinou.


V průběhu posledních dní, resp. dvou týdnů jsme prostřednictvím mnoha telefonátů s dotčenými orgány zjistil skutečný stav věcí, jehož nedílnou součástí je i budoucí otázka (ne)rozšíření současného ochranného hlukového pásma nad část zastavěného území naší městské části, a to až do hranic tzv. limitních izofon (návrh maximálního rozšíření OHP, včetně uvedení hranice současného hlukového pásma je vidět na úvodním obrázku). Dle dotazů nám byly předloženy mimo jiné následující informace:  

·   Zřízení ochranného hlukového pásma bude záviset na tom, zda bude na dotčených územích docházet k překračování hlukových limitů v souvislosti s provozem nové dráhy (což lze dle sdělení obou hygienických stanic pro některé území Suchdola předpokládat)

 

·   Hlukové limity se nestanovují na jednotlivé přelety, ale jako na průměrný tzv. hlukový den (pravidla posuzování jsou velmi složitá a lze si je přečíst v rámci Stanoviska EIA)

 

·   Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 4. srpna 2017 své závazné stanovisko č. MZP/2017/710/120 k ověření souladu obsahu posudku EIA, v němž mimo jiné stanovila závazná pravidla (platná i dnes), jenž je třeba dodržet pro realizaci projektu paralelní dráhy (k dispozici zde v sekci “Stanovisko”) (Závazné stanovisko MŽP) - mimo jiné pravidla pro stanovení OHP (bod 7), pravidla maximálního letového provozu (viz bod 39), absolutní zákaz veškerého provozu mezi půlnocí a 5:30h ranní (viz bod 41) a jiná omezení, bez kterých nebude Letiště paralelní dráhu moci provozovat, resp. neobdrží kolaudační rozhodnutí a jiná nezbytná povolení.

 

·   Tyto podmínky jsou závazné a každý veřejnosprávní orgán, který bude vydávat příslušné povolení (Úřad pro civilní letectví, příslušný stavební úřad atd.) bude muset do podmínek vydaného rozhodnutí promítnout tyto podmínky, resp. odůvodnit, proč ty které podmínky ze závazného stanoviska do svého rozhodnutí nepromítl.

 

·   Letiště bude zpracovávat za každý kalendářní rok zprávu obsahující údaje o provozu a hlukové situaci na letišti a o zavedených a zamýšlených opatřeních ke snížení hluku a zhodnocení jejich dopadů (dále jen „zpráva o hlukové situaci“).

 

·   Navíc bude zřízen na hranici případného nového OHP v Suchdole další měřící bod hlukových emisí.


Nebudou-li tyto podmínky respektovány, hrozí letišti pokuty a zákaz provozování (resp. jeho omezení).


Ačkoliv MČ Praha—Suchdol nedávno na webových stránkách zveřejnila relativně obsáhlé povídání o problematice paralelní dráhy, zcela nepochopitelně je vynechána jakákoliv zmínka o existenci Závazného stanoviska MŽP, které (prozatím) jako jediné obsahuje skutečně závazné pokyny pro investora stavby paralelní dráhy. Zároveň zde nelze najít jasné sdělení o tom, že v případě překročení hlukových limitů se OHP zřejmě zřizovat bude, ať již MČ Praha - Suchdol bude souhlasit či nikoliv.  

 

 

 

17. 9. 2018

Za nezávislé sdružení “Žijeme pro Suchdol

JUDr. Milan Listík, LL.M., M.JAE,

facebook: @zijemeprosuchdol

web: www.zijemeprosuchdol.cz  

Program nezávislého sdružení Žijeme pro Suchdol

PARALELNÍ DRÁHA A PROBLEMATIKA OCHRANNÉHO HLUKOVÉHO PÁSMA NAD ČÁSTÍ SUCHDOLA

 

Dovolte nám, podobně jako v případě podání aktuálních, objektivních a ověřitelných informací ohledně projektu silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) - dostupného zde, Vám představit stručnou formou některé důležité body k situaci kolem výstavby paralelní dráhy na letišti Václava Havla (dráha s označením “RWY 06R/24L”), zejména pak s ohledem na případné rozšíření ochranného hlukového pásma nad část zastavěného území Suchdola.