Copyright 2018 -  Žijeme pro Suchdol

Informovanost a otevřenost obecní správy

Jedná se o klíčový bod našeho programu. Informovanost o dění v Suchdole se vesměs omezuje na konání společenských akcí a zcela stranou tak zůstávají zásadní otázky dění na Suchdole. Pouhá povinnost informovat o programu zastupitelstva na webových stránkách Suchdola je nedostatečná. Budeme prosazovat zveřejňování podrobných informací a vysvětlení k jednotlivým bodům (byť jen k těm nejpodstatnějším). Následná informovanost o tom, co již bylo schváleno, je problematická pro velkou část obyvatel, kteří denně nesledují internet. V tom případě jsou odkázáni pouze na Suchdolský Zpravodaj, jehož čtenost je neprokazatelná a zřejmě nepokrývá ani desetinu obyvatelstva Suchdola), není ničemu platná. Navíc o její formě se dá více než diskutovat.

Jsme pro otevření veřejné správy Suchdola jejím občanům, zejména prostřednictvím pravidelného informování o důležitých bodech na programu jednání zastupitelstva, rady i jednotlivých výborů prostřednictvím vývěsek u úřadu, sociálních médií a webových stránek, případně též další vhodnou formou. Chceme se zasadit o včasné sdílení informací s občany Suchdola tak, aby co největší počet z vás měl možnost se o správě věcí veřejných na Suchdole dozvědět maximum, případně včas vznášet připomínky. Chceme též u strategických bodů znát váš názor tak, abychom mohli skutečně zastupovat vaše zájmy - od toho budeme ostatně Vašimi ZASTUPITELI.

 

Inteligentní a udržitelná doprava

Doprava obyvatel Suchdola do Dejvic, resp. obyvatel jiných mimopražských částí skrze Suchdol (zejména Kamýcká ulice) je měsíc od měsíce problematičtější. Narůstá hustota a negativní vlivy dopravy, zejména exhalací, a z prostoru ulice Kamýcká a její okolí se tak stává zdraví nebezpečná lokalita. V případě byť i malé dopravní nehody v Podbabě se doprava komplikuje a kolony se táhnou až k Černému volu. Tato situace je neúnosná. Chceme se zasadit a zajistit s MHMP  takové stavební úpravy komunikací, které zajistí plynulou dopravu, zejména konstrukci kruhových objezdů u přívozu a na křižovatce Kamýcké a Internacionální, resp. Suchdolské. Dále chceme vyhradit jízdní pruh pro autobusy MHD již od Suchdola. Je však třeba omezit množství automobilů na Kamýcké realizací záchytného parkoviště před Suchdolem.

Bude třeba též vyřešit velmi kolizní dopravní situaci poté, co bude realizován starostou Hejlem protlačený projekt "Malý Sedlec", který přinese cca 7 tisíc nových obyvatel - potenciálních uživatelů ulice Kamýcká. Koncepce řešení ulice Kamýcké by měla být řešena zároveň s předpokládanou stavbou silničního okruhu kolem Prahy (SOKP - viz samostatný článek zde)

Při realizaci budoucí tramvajové tratě, resp. při územním řízení o umístění této tratě nadmístního významu, je třeba projednat a zajistit ochranu našich obyvatel před nepříznivými vlivy, zejména hluku.

Jsme pro rozumný přístup k řešení silničního okruhu kolem Prahy za stávajícího stavu tak, aby Suchdol vyjednal pro své občany maximální výhody a maximální ochranu životního prostředí, kompenzující případnou budoucí stavbu, a to i v případě (byť velmi nepravděpodobné) severní varianty, protože v tom případě dojde k enormnímu nárůstu dopravy na ulici Kamýcké a v dalších ulicích, mimo jiné v souvislosti s razantním zvýšením počtu obyvatel Suchdola (projekt „Malý Sedlec“).

Ještě nevíme, jak to dopadne, ale je více než pravděpodobné, že SOKP pod Suchdolem povede. Podrobně o tom referujeme zde (hypertextový odkaz). Našimi hlavními zájmy jsou ochrana kvality života obyvatel Suchdola a ochrana životního prostředí. Je třeba zdůraznit, že v prostoru vedení SOKP budou vybudovány zelené plochy, hřiště pro děti a odpočinkové plochy pro všechny obyvatele. Tento zelený pás tak bude přirozeným spojovacím článkem pro setkávání všech, kdo se budou chtít zúčastnit komunitního života na Suchdole. Nevnímáme okruh jako komunikaci, kterou budou využívat jen obyvatelé ostatních městských částí a nákladní dopravci. Ostatně zejména pro nákladní dopravu je určen Aglomerační okruh (přes Kralupy nad Vltavou). Měli bychom si uvědomit, jakým způsobem tuto komunikaci budeme využívat my, Suchdoláci, a obyvatelé nejbližšího okolí. Při podrobném plánování je třeba maximálně dbát zájmů našich obyvatel a při konstruktivně vyjednávat s magistrátem zásadní finanční kompenzace za obtíže způsobené stavbou a samotnou existencí SOKP (samostatné stanovisko zde).

Dále  chceme prosadit, v duchu „Inteligentní dopravy“ všechny aspekty, tedy informační tabule atd.

 

Děti a senioři

Naším cílem je zatraktivnit a zpestřit možnost trávení volného času dětí a seniorů v Suchdole, a to v souladu se zájmy těchto cílových skupin, aby čas i peníze byly vynaloženy účelně. S našimi seniory bychom rádi spolupracovali i v oblasti zeleně, a to konkrétně v otázce umísťování laviček. Tedy aby nám pomohli vytipovat místa, kde by se lavička uplatnila nejvíce. Starším spoluobčanům bychom také rádi zavedli nabídku jednodenních zájezdů.

Dále jsme si rovněž vědomi, že nejen pro děti a seniory, je nutné zajistit hlavně bezpečné prostředí, s čímž souvisí i náš záměr zajistit pro Suchdol vlastní policejní služebnu, popř. pro začátek alespoň navýšení policejního dohledu. Rádi bychom předcházeli vzniku třecích ploch při budování a využívání odpočinkových ploch a zároveň bychom rádi zajistili, aby tato místa – tedy místa, kde dochází k vyšší kulminaci osob (hlavně dětí a seniorů) – byla bezpečná a čistá.

S ohledem na výstavbu bytů v posledních letech musíme zohlednit i související nárůst mladých rodin na Suchdole, a tak naším zájmem samozřejmě zůstává navýšení kapacit mateřských školek.

 

Opravy komunikací a veřejných prostranství a chodníků

Část komunikací je ve vlastnictví Hl.m. Prahy, přičemž jejich správa je svěřena Technické správě komunikací (TSK). Je jednoduché svalit vinu za špatný technický stav komunikací na TSK, když se současné vedení Suchdola nesnaží vyjednat pravidelnou údržbu a systematické opravy těchto komunikací. Za velkou část komunikací a chodníků nese zodpovědnost přímo Suchdol, a bohužel jejich stav je velmi špatný, některé jsou až v dezolátním stavu - viz U Myslivny, Nad Spáleným mlýnem atd.  Argumenty, že MHMP nechce dát peníze na opravy, je nedostačující, protože v tomto se právě projevuje schopnost, resp. neschopnost vedení Suchdola komunikovat.  Tuto spolupráci je třeba opětovně nastartovat, pravidelně udržovat a monitorovat její plnění.

Samotné opravy je pak třeba dostatečně v předstihu oznamovat obyvatelům, dozorovat jejich průběh a vzájemně je koordinovat, tedy se nespoléhat na to, že dozor zajistí stavebník, resp. investor. Suchdol nesmí dopustit, aby docházelo k absurdním situacím, kdy například dojde k zablokování přístupu do některých ulic a odříznutí obyvatel od svých domovů (viz případ opravy Stržné ulice v roce 2017).

S tím souvisí i dokončení veškerých kanalizačních přípojek pro obyvatele Suchdola, přičemž  současný stav, kdy ještě není zasíťován celý Suchdol, považujeme za neudržitelný.

 

Sport a kultura

Sport a kultura jsou důležitými prvky, které pomáhají vytvářet komunitu a zlepšují kvalitu života v místě bydliště. Naším cílem je poskytovat výraznější podporu organizacím, které se podílejí na sportovním a kulturním suchdolském životě. Domníváme se, že Suchdol by měl být více nápomocen při získávání finančních zdrojů z dotačních programů vypisovaných Hl.m.Prahou, a to zejména s ohledem na poskytování aktuálních informací o vypisovaných dotacích a dále při poskytování administrativního zázemí při podávání žádostí a jejich čerpání. Obecně se domníváme, že by suchdolská radnice měla být více komunitním úřadem, která by prostřednictvím svých odborných znalostí byla více nápomocna při organizaci sportu a kultury na Suchdole.

Dále je nutné výrazněji zlepšit komunikaci mezi úřadem a místními organizacemi, a to nejen s ohledem na dotační programy, ale obecně s ohledem na jejich působení v Suchdole. Rádi bychom, aby byl úřad více aktivní a snažil se jednotlivé organizace propojit, a to hlavně za účelem zkvalitnění akcí a jejich zpestření.

Samozřejmostí by měla být i rozsáhlejší edukační činnost úřadu prostřednictvím sportovních či kulturních akcí, skrz které by se suchdolští občané mohli dozvědět mnoho užitečných věcí spojených s pohybem, zdravím nebo vzděláním. Samozřejmostí by byla interakce s občany, kteří by mohli podávat náměty na tyto "Vzdělávací akce".

 

Paralelní dráha Letiště Ruzyně

V případě rozšíření OHP nad zastavěnou částí Suchdola prosadíme maximálně možná opatření pro ochranu veřejného zdraví, a nepřipustíme tak jediné opatření pro Suchdoláky ve formě pouhé výměny oken v jejich domech, resp. ve školách a veřejných budovách. Toto však vyžaduje více než aktivní přístup, vzájemná osobní jednání s dotčenými orgány a institucemi.

Obsáhlé stanovisko našeho sdružení v této záležitosti a všechna dostupná fakta naleznete zde v samostatném článku.

 

Zeleň a životní prostředí

Primárním problémem v otázce zeleně na Suchdole je její řádné udržování. Tento problém je dlouhodobější a je nutno ho začít řešit efektivně, aby nedocházelo k výpadkům v poskytování těchto služeb. Se zelení samozřejmě souvisí i otázka úklidu veřejných prostor, a to nejen na nejfrekventovanějších místech Suchdola. Rádi bychom, za pomoci občanů Suchdola, vytipovali problematická místa, která buďto nejsou opatřena žádnými odpadkovými koši nebo je jejich četnost nedostačující. S tím souvisí i navýšení množství košů na psí exkrementy.

Dalším cílem v oblasti zeleně by mělo být vybudování dostatečného množství laviček a odpočinkových ploch. Suchdol nabízí mnoho možností, jak efektivně využít volná prostranství, která by šla přetvořit na tzv. odpočinkové plochy, což je spojeno i možností navýšení počtu laviček, které by zpříjemnily aktivní čas trávený na Suchdole.

Problematika zeleně je bodem, který lze efektivně realizovat spíše v dlouhodobém horizontu, k čemuž je ovšem nutné mít dopředu určené hlavní body a konkrétní plán rozvoje či změn, díky kterému lze rozplánovat nejen finance, ale i preference jednotlivých úkolů. 

 

 

 

 

 

 

 

Program nezávislého sdružení Žijeme pro Suchdol

DEJTE NÁM ŠANCI! JSME JEDNI Z VÁS!

Bc. Martin Koubek         JUDr. Milan Listík                            Jan Zoubek         Ing. Denisa Kupsová         Ing. Zbyněk Strnad